275
Moikka! Olen Marianne Korpi,
ja mielestäni asenne on tärkeä.
Moikka! Olen Marianne Korpi,
ja mielestäni toisen elämän pitää koskettaa meitä jokaista.
Olen Marianne Korpi Uudeltamaalta. Minut tunnetaan sovittelevana ja perustelevana neuvottelijana. Pyrin aina ratkaisuihin, jotka edistävät reilua, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.


Nämä arvot ovat työskentelyni lähtökohtana ja vahvistuvat päihdetyössä sairaanhoitajana ja koordinaattorina toimiessani.

Kirjoittamisen ja puheiden kautta nostan esiin tärkeitä kehittämisen kohteita yhteiskunnassamme.

Luontaisena diplomaattina olen yhteistyökykyinen ja haastan rohkeasti kaikkia ihmisiä keskustelemaan meitä koskettavista vaikeistakin asioista.

Tuen rakentavaa ja positiivista porukkatyöskentelyä.

Omaa jaksamistani pidän yllä säännöllisellä liikunnalla sekä läheisteni ja ystävieni kanssa mukavia asioita puuhaten.
Sosiaali- ja terveyshuoltoon järkeä.

Vanhuksille kohtuu hintaiset kotipalvelut asiakasmaksulakia järkeistämällä. Uudistusta ja selkeyttämistä tarvitaan myös kuntien vastuulla olevien palveluasumisen asiakasmaksuissa, joiden tulee vastata maksukykyä. Ikääntyvien palveluasujien vähimmäiskäyttövaraan liittyviä tekijöitä arvioitava uudestaan.

Laki perhetyöstä ja siihen liittyvistä säännöksistä on toteutettava, koska varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukemiseen on panostettava enemmän.

Perhekeskukset kuntiin toteuttamaan ehkäisevää työtä nuorten ja ikääntyvien perheiden parissa. Kodinhoitajien ja perhetyöntekijöiden työtä vahvistettava ja ohjattava enemmän ennakoivan työn suuntaan.

Omaishoitajien yhdenvertaisuutta ja asemaa on parannettava Yhteensä omaishoidon tukea saavien henkilöiden omaishoitajien tekemä hoitotyö säästi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoja arviolta 1,1 miljardia euroa vuonna 2013. Omaishoidon ansiosta saatava kokonaissäästö sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa on noin 3,3 miljardia euroa tänä vuonna. Suurin osa säästöstä kertyy omaishoidon tuen ulkopuolella tehdystä vanhusten omaishoidosta. Miksi säästettyä rahaa ei osittain hyödynnetä omaishoitajien jaksamisen tukemiseen ja tukipalvelujen kehittämiseen?

Päihde - ja mielenterveystyötä on kehitettävä liikkuvien tai lähipalvelujen suuntaan. Se on yksi tapa madaltaa päihde- ja mielenterveyspalvelun saatavuutta siellä missä tarve on suurin. Esimerkiksi kiertävien/konsultoivien psykiatrian sairaanhoitajien työtä tuotava kuntiin vahvistamaan nuorten ja ikääntyvien ehkäisevää päihde- ja mielenterveys työtä.

Terveyskeskusneuvottelukunta/perusterveydenhuollon jaosto perustettava kuntiin tukemaan kansanterveyden ylläpitämisen toimintoja ja parantamaan terveyskeskuspalveluiden saatavuutta ja kehittämistä sekä seurantaa.
Asumisen hinnan kohtuullisuutta ja laatua on tuettava

Meidän on kehitettävä vuokra-asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä koskemaan yksityisiä ja julkisia vuokra-asuntoja. Asuntojen liian korkea vuokrahinta ei mahdollista ihmisten omatoimista pärjäämistä. Asumiskustannuksien nousu pakottaa ihmiset hakeutumaan uudestaan asuntojonoihin etsimään halvempaa kotia. Pahimmillaan kertyy vuokrarästejä ja sitä pyritään maksamaan pois hakemalla harkinnanvaraista toimeentulotukea.
Työelämään moraalia

Työehtosopimuksien yleissitovuus on säilytettävä, jotta järjestäytymätön työnantaja on myös velvoitettu noudattamaan niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, alaa koskevassa työehtosopimuksessa. Työntekijän aseman heikentäminen lisää epätasa-arvoa työmarkkinoilla.

Lakko-oikeus ja ammattiyhdistys maksujen verovähennysoikeus on säilytettävä

Työmarkkinoiden nollasopimukset poistettava, koska se luo eriarvoisuutta työelämässä. Nollasopimukset voivat olla hyviä työnantajille, koska ne tuovat joustoa työnsuunnitteluun. Sopimus jättää kuitenkin työntekijän ilman suojaa. Työsopimus on voimassa, vaikka tunteja ei tarjottaisi ja sen purkamisesta voi joutua karenssiin eli korvauksettomaan määräaikaan, jonka kuluessa ei makseta etuuksia. Ongelmia on myös siinä, milloin nollasopimuksella työskentelevästä tulee työtön.
Blogi




Lisää ajatuksiani blogissa

Haluatko olla arjessa vai syrjässä? Oletko valmis rakentamaan oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa kanssamme?

Tule mukaan tukiryhmääni, sinua tarvitaan.

Ilmoittaudu:
marianne.korpi@porvoo.fi

facebook.com/korpi.marianne

275